واردات زیره کوهی

واردات زیره کوهی افغانستان

زیره کوهی افغانستان از بهترینو مرغوب ترین انواع زیره می باشد که به مقدار انبوه واردات می شود. واردات کننده ی این نوع زیره همین‌ شرکت‌ می باشد. این شرکت زیره افغ

بیشتر بخوانید