زیره مفید

وارد کننده زیره افغانی عمده

وارد کننده زیره افغانی عمده در حوزه تجارت محصول گیاهی بسیار مهمی فعالیت می کند. زیره، خواص فراوانی داشته و امروزه به اشکال گوناگون مورد مصرف خوراکی قرار می گیرد

بیشتر بخوانید