انواع زیره افغانستان

خرید و فروش زیره افغانستان

 با توجه به کمبود زیره در کشور، خرید و فروش زیره افغانستان در بسیاری از شهرها رو به افزایش است. این زیره از طعم خوبی برخوردار است و همچنین قیمت پایینی نیز

بیشتر بخوانید